#

Общи условия за ползване на уебсайта и защита на личните данни

 1. Терминология за долуописаните общи условия за ползване на уебсайта www.trend-translations.eu, накратко наричан уебсайт
  1. Съдържание - цялото съдържание (текстов и снимков материал) на уебсайта
  2. Потребител - всеки един потребител, използващ уебсайта
  3. Тренд Мениджмънт" ЕООД с ЕИК 202395808 и седалище гр.Мездра, ул. Христо Ботев № 84 вх.Б ет.3 ап.9 - собственик на уебсайта
  4. Бисквитки (Cookies) - метод, чрез който се съхранява информация локално в браузъра на потребителя; представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация
 2. Права и задължения на www.trend-translations.eu
  1. www.trend-translations.eu се задължава да спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на данните и да обработва и съхранява предоставените лични данни на потребителите законосъобразно и добросъвестно само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уебсайта
  2. www.trend-translations.eu се задължава да не разпространява личната информация на потребителя на трети лица, без изричното му съгласие, освен в случаи на
   • разследване на жалби за извършени злоупотреби
   • съдебно разпореждане или призовка
   • некоректно поведение на Потребителя в Уеб страницата или извършването на злонамерени действия
  3. www.trend-translations.eu се задължава да не събира, обработва или съхранява лични данни, като
   • политически възгледи
   • расов произход
   • религиозни или философски убеждения или членуването в такива организации
  4. www.trend-translations.eu си запазва правото да променя по всяко време структурата, съдържанието, дизайна или функциите на уебсайта, както и да прекратява достъпа до него, без предварително известие, при нарушение в уебсайта или злонамерено поведение от страна на потребител
  5. Съдържанието на уебсайта е предмет на авторски права. Всяко използване на съдържанието, което противоречи на общите условия за ползване на уебсайта, е изрично забранено, без писменото разрешение на "Тренд Мениджмънт" ЕООД
  6. В случай че ползваните от потребителя услуги не отговарят на неговите изисквания или очаквания, www.trend-translations.eu не носи отговорност за това
  7. www.trend-translations.eu не дава гаранция, че уебсайтът ще бъде с непрекъснат достъп или без технически проблеми
  8. www.trend-translations.eu не поема отговорност за нанесени вреди или за пропуснати ползи вследствие на ползването на уебсайта
  9. www.trend-translations.eu не поема отговорност, както и каквито и да е задължения за обезщетяване при възникнали преки или косвени, причинно обусловени и особени щети, свързани по какъвто и да било начин с достъпа или ползването на уебсайта
  10. www.trend-translations.eu не носи никаква отговорност, в това число наказателна, административна или гражданска, за ползването на уебсайта от страна на потребителя по начин, който не отговаря на изискванията на общите условия, както и на общовалидните законодателни изисквания
  11. В уебсайта се съдържат препратки към други интернет страници, които са напълно независими от www.trend-translations.eu. Не носим отговорност за неточността, изчерпателността или автентичността на информацията, описана във всяка една от тези страници
 3. Права и задължения на Потребителя
  1. Потребителят на уебсайта има право да го разглежда и използва по предназначение, както и да използва съдържанието единствено когато е запазено авторското право на "Тренд Мениджмънт" ЕООД и единствено за нетърговски цели. Използването на съдържанието, без упоменаване на автора, се позволява само след писмено разрешение от собственика
  2. Забраняват се всички действия на потребителя, които пречат на функционирането на уебсайта, както и тези, които биха могли да навредят върху авторитета на уебсайта или на собственика му. При подобно поведение от страна на потребител, "Тренд Мениджмънт" ЕООД ще предприеме съответните действия за отстраняване на причинената щета, без предварително предупреждение
  3. Уебсайтът си сътрудничи с трети страни - бизнес партньори, които предоставят на потребителите авторски текстове, услуги, оферти и друга информация. Всеки потребител има правото да ползва предлаганите от бизнес партньорите услуги, като в такива ситуации са приложими правилата на съответните уеб страници
 4. Обработване на лични данни при ползване на уебсайта или при сключване на договор със собственика за ползване на услуги от уебсайта
  1. Данните, които се обработват при използването на уебсайта, са
   • автоматично събирани технически данни, като IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уебсайта
   • данни, получени чрез използването на бисквитки (Cookies
   • данни, получени при ползване на контактната форма в уебсайта
   • данни, получени при изпращане на препоръка
  2. Всеки потребител носи отговорност за предоставената от него информация, ако тя е недостоверна или се отнася за трети лица, без тяхното изрично съгласие, както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация. Ако потребителят не иска тази информация да бъде събирана и обработвана, не е задължен да я предоставя. Всяко въвеждане на информация от потребителя е доброволно и предполага предоставяне на съгласие за нейното събиране, използване и съхранение
  3. Всички лични данни и информация, които се съхраняват за потребителя, се изтриват след приключване на технологичния срок
 5. Обработване, съхранение и защита на лични данни
  1. С цел да се подобри съдържанието и функционалността на уебсайта, както и за анализ на тенденциите в интернет пространството е необходимо обработване и съхранение на информацията, която ни предоставяте. Тази информация се запазва за определен период от време, според закона, като са предприети нужните технически и организационни мерки против случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп от трети страни, изменение или разпространение, както и други незаконни форми на достъп и разпространение
  2. При всяко посещение на уебсайта, потребителят се идентифицира като такъв чрез IP адрес. IP адресът представлява поредица от четири числа и обозначава интернет адреса, откъдето потребителят осъществява достъп до уебсайта, насочва към интернет доставчика и може да бъде проследен от всеки, който направи търсене по него
 6. Бисквитки (Cookies), Google Analytics, социални мрежи
  1. Бисквитките създават анонимна статистика за предпочитанията на потребителя, както и за неговото поведение в уебсайта. Чрез тях уебсайтът прави анализ на трафика и оптимизира съдържанието. Бисквитките не свързват по никакъв начин Вашето влизане в уебсайта с Ваши лични данни. Използването им в уебсайта запаметява определена информация, както и разграничава потребителите един от друг
  2. Видове бисквитки, които използваме
   • Функционални бисквитки - бисквитки, които Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни
   • Аналитични бисквитки (бисквитки на Google Analytics) - бисквитки, чрез които се проследява посещаемостта на сайта и се анализира доколко потребителите на уебсайта работят лесно с него. Аналитичните бисквитки дават информация като кои страници от сайта потребителят посещава и какво устройство изпoлзва, за да разглeжда уебсайта и други анонимни данни. За Google Analytics се използва и анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца
   • Бисквитки за прецизно таргетиране -; чрез тях се отсява информация, която е нерелевантна за Вас и не трябва да Ви бъде показвана. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др
  3. Използването на бисквитки на Facebook става единствено в случаите, когато използвате Вход чрез Facebook в сайта ни
  4. Използването на Google Analytics е с цел да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик
  5. Информацията, събирана от горепосочените трети страни, е с цел производителност на сайта и анализ на посещенията - периодичност, продължителност на посещението и географско положение
 7. Приложимо право
  1. При неразрешени въпроси и възникнали спорове, всеки потребител има право да представи пред българските съдилища и съответните компетентни органи всички неуредени въпроси, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие
  2. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство