Устни преводи

Устни преводи

Устните преводи биват консекутивен, симултанен и шушутаж.
Консекутивният превод е може би най-често използваната разновидност. Той се използва при бизнес преговори, всекидневни срещи, разговори и др. Това е устен превод, при който преводачът изчаква говорителят да приключи фраза, израз, част от изречение или цяло изречение, след което говорителят спира докато преводачът предаде думите му и продължават в същата последователност докато приключи разговора/речта.

При симултанния превод е необходим екип от преводачи и специализирана техника, тъй като той е доста по-сложен и трудоемък. Преводачите при този вид превод са отделени от говорителя/говорителите и публиката и превеждат едновременно с говорителя. При този вид превод е възможно да се превежда на няколко езика, когато публиката говори различни езици, и той се използва при семинари, конференции, форуми и много други събития, при които за голяма част от публиката се налага превод.

Разновидност на симултанния превод е шушутажът, при който един или малка група слушатели се нуждаят от превод. При него буквално преводачът нашепва в ухото на слушателя информацията, която се чува, на целевия език.

Ценообразуване

Ценообразуването при устните преводи се формира на база часова ангажираност на преводача/ите и може да включва също разходи за транспорт, настаняване и нощувки, командировъчни, наем на зала и/или оборудване и други фактори според специфичните особености и изисквания на клиента.