Официални преводи/Заверка и легализация

Официални преводи/Заверка и легализация

Обикновено, различни лични и фирмени документи, като удостоверения за гражданско състояние – раждане, брак, адрес, идентичност на имена и др., дипломи, съдебни решения, удостоверения от Търговски, Имотен и други регистри, се налага да бъдат преведени официално и заверени от правоспособен преводач, т.нар. заклет преводач, за да се използват пред държавни инстутиции в България или в чужбина.

Има два вида официални преводи. В зависимост от това дали документ от чужбина ще се ползва в България или български документ ще се ползва в чужбина, процедурите са две различни.

Когато документ от чужбина ще се ползва в България, клиентът предоставя оригинала или нотариално заверено копие на оригинала, преводачът превежда документа, след което заверява нотариално своя подпис. По този начин заверката е официална и документът може да се използва.

Когато български документ ще се използва в чужбина, клиентът предоставя оригинала, като върху него задължително трябва да има текст или печат „За чужбина“, а в определени случаи може да е необходимо документът да е придружен от апостил. Преводачът превежда документа, а когато е приложимо и апостила, след което преводът се депозира за заверка от Консулски отдел на Министерство на външните работи на Република България.

Забележка:

Апостилът е заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. Когато документът получи апостил, той се освобождава от следващи заверки и/или легализации, както в държавата на издаване, така и в държавата-страна по Хагската конвенция, където документът ще се представя. В България се въвежда на 30 април 2001 г., когато тя става страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. Когато документът ще се ползва в държава, с която България има споразумение за правна помощ, не е необходим апостил.

Легализацията на документи е процес на удостоверяване на автентичността на документа като форма и съдържание, включително и чрез удостоверяване на това, че е издаден от компетентен орган в съответната страна, че има правна сила и е действителен.

При нас може да поръчате официален превод, заверка и/или легализация на:

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за брак
 • Удостоверение за адресна регистрация
 • Удостоверение за идентичност на имена
 • Удостоверение за наследници
 • Диплома за начално образование
 • Диплома за средно образование
 • Диплома за висше образование
 • Академична справка
 • Сертификати
 • Удостоверения
 • Свидетелства за квалификация
 • Имунизационен паспорт
 • Медицинско свидетелство
 • Епикриза
 • Медицински изследвания
 • Договори
 • Съдебни решения
 • Други

Ценообразуване

Цената се изчислява на основание текста-първоизточник, когато форматът на текста позволява да се изброят символите или думите.

Цената се изчислява на основание преведения текст, когато форматът на текста не позволява да се изброят символите или думите.

1 страница е равна на 1800 знака с интервалите (по БДС) или на 1500 знака без интервалите (според ЕС стандартите), като всяка непълна страница се закръглява до цяла.


Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че цените и сроковете за официалните преводи, заверките и легализациите включват и се съобразяват със таксите и сроковете на нотариусите и съответните държавни институции.