Превод на специализиран текст – трябва ли да се обърнем към специализиран преводач?

Публикувано на 14-11-2022

С какво специализираният превод е по-различен от останалите и защо при него е толкова важно да потърсим услугите не само на професионален, но и на специализиран преводач?

Нека първо да разясним какво е „специализиран превод“. Това е текст, при превода на който са необходими познания в конкретна област, която обикновено не е част от общите познания на преводача. Той има сложна терминология, която често изисква преводачът да е запознат много добре с темата. Като примери можем да посочим медицинските, техническите и юридическите преводи. Точно затова не всички преводачи са способни да се справят с тези предизвикателства.

Специализираните преводачи са тези, които са специалисти в една или няколко области, като право, медицина, финанси, икономика, маркетинг и др. Те могат да превеждат както специализирани, така и неспециализирани текстове в тези области. Много от преводачите в тези специализирани отрасли имат опит или са изучавали предмета, който превеждат и познават съответната терминология.

При специализираният превод често се налага да се търсят термини и да се използват специализирани бази данни от съответната област. Основната роля на специализирания преводач е да предаде значението на сложната терминология по разбираем начин, използвайки точните еквиваленти в целевия език. 

Нека да разгледаме някои от най-търсените специализирани сфери за превод и предизвикателствата, пред които са изправени преводачите.

 

Юридически превод

Това обхваща всички документи в правната област. Преводите на тези текстове трябва да бъдат изключително точни, тъй като те могат да имат правни последици. Тази специализация се характеризира със своята специфична терминология, точност и отличителен език.

Представете си, че трябва да се направи превод от български на испански език на съдебно решение. Специализираният преводач би се справил по-лесно, по-бързо и по-качествено с тази задача, отколкото преводач, който няма практика и не познава терминологията в тази област. Защото тесният специалист е запознат с приложението на правната терминология в държавата на произход и целевата държава и ще работи и по-бързо, и по-качествено. Ако същият превод бъде възложен на преводач, който не е специалист в областта, на него ще му отнеме време да търси различни термини, което би го забавило, а може да доведе и до компрометиране на качеството на крайния продукт.

 

Финансово-икономически превод

Принципно, езикът, използван в икономическите текстове, е пълен с жаргон, който е труден за разбиране, защото е свързан със сложни понятия. В резултат на това преводачите трябва да притежават обширни познания, за да могат да правят верни и точни преводи.

Доста голяма част от икономическата терминология не може да се намери в речниците, защото тя постоянно се развива. Например, когато става въпрос за инвестиции, акции, облигации, валутна търговия и модерните напоследък виртуални валути, като биткойн и други подобни, чиито език звучи абсолютно странно и непонятно за широката аудитория. Най-лесно е такива преводи да се извършват от английски език, защото терминологията е почти привнесена чрез транскрибиране на термините, тъй като много от тях са измислени в англоговорящите страни (основно САЩ), а и английският се приема за международен език, когато става въпрос за бизнес. Всеки, който превежда във финансово-икономическата сфера е наясно, че тя е богата на чуждици, привнесени от английския. Тази специфична лексика може да звучи непонятно или да обърка аудиторията. Затова преводачът трябва да съобрази своята работа с целевата аудитория и ако тя не е от тесни специалисти в областта е добре да представи информацията по възможно най-ясния начин, за да бъде разбираема.

 

Медицински превод

Когато се превеждат и тълкуват медицински документи, точността и верността на превода е от ключово значение. Ако са преведени неточно или невярно, пациенти могат да бъдат изложени на риск, заради грешна информация за лечението им, или медицински лица да използват неправилно конкретен инструмент или медикамент поради невярна и неточна информация в резултат от неверен и/или некачествен превод. Затова е нужно тази задача да бъде поверена на обучен лигвист, който е специализирал в тази сфера, или на медицинско лице, което владее на отлично ниво съответния чужд език. Той би се справил със задачата да преведе медицинско досие от френски на български език, например, ако пациентът е чужденец и се налага лечение в България.

Независимо с какви цели и в какви срокове се превежда медицинската документация, тя е от изключително значение, защото може да изложи на риск здравето и живота на хората. Единствено професионалист със солидни познания в сферата може да гарантира на 100% верността и качеството на превода, за да се гарантира безопасността на  потребителите на същия този превод.

 

Технически превод

Технологиите се развиват, а с това нараства и нуждата потребители от различни култури и нации да разбират напълно документацията, която ги придружава. Такъв тип документация са ръководства, информационни листове, патенти и друга документация, изготвена от технически специалисти, за вашите домакински електроуреди, автомобил, телефон, вкл. специализирани инструменти, машини и много други. Ролята на преводача е да предаде значението на високоспециализираната техническа документация достатъчно разбираемо за потребителите, но и спазвайки терминологичните изрази.

Техническите текстове най-често са от английски или немски затова преводачите от английски на български език или от немски на български са най-търсените специализирани преводачи за технически преводи.

 

А нужно ли е преводът на специализираните текстове да бъде заверен?

По своята същност заверен превод е всеки документ, който е преведен от един език на друг, и е подписан от съответния преводач (например, превод от френски на български), с което последният гарантира верността на съдържанието. За да може да гарантира верността, преводачът трябва да владее на много високо ниво както оригиналния, така и целевия език.

Не винаги специализираните текстове е необходимо да бъдат заверени. Това зависи от предназначението на превода и е добре да бъде уточнено предварително със съответния преводач. Когато обясните къде ще използвате съответния превод, добрият професионалист ще Ви посъветва дали и каква заверка има нужда да бъде направена. Целта на заверката е да се гарантира, че самият превод е точен, верен, пълен и ясен, както и преводачът да понесе отговорност, в случай на несъответствия. По този начин на поръчителя или ползвателя на текста се гарантира високо качество на предоставяната услуга и той може да използва превода за официални цели.

Абонирайте се за нашия бюлетин